האזהרה שהוזהר המלך מלהרבות נשי, וא אמרו יתעלה: "ולא ירבה לו נשים" (שם, יז).

והגבול לכך, שלא יוסיף על שמונה עשרה נשים בכתובה וקידושין,

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בפרק ב' מסנהדרין;

וכל זמן שמוסיף עליהן - לוקה.