האזהרה שהזהר המלך מלהרבות סוסים, וא אמרו יתעלה: "לא ירבה לו סוסים" (שם, טז).

והגבול לכך, שלא יהיו לו סוסים שעוברים לפניו, ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו, זולת הבהמה שהוא רוכב עליה בלבד, או סוסים שיהא בארוות שהם מוכרים אצלו למלחמה שירכבו עליהם הצבא; אבל בשבילו - רק בהמה אחת בלבד.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ב' מסנהדרין.