האזהרה שהזהרנו מלבוא על האב, והוא אמרו: "ערות אביך לא תגלה" (ויקרא יח, ז).

וגם העובר על לאו זה -בסקילה, עד שיהיה הבא על אביו חייב משום שוכב עם זכר ומשום מגלה ערות אביו.

ובגמרא סנהדרין נתבאר שממה שנאמר: "ערות אביך לא תגלה - אביך ממש". והקשו שם ואמרו: "האי מ'ואת זכר לא תשכב' נפקא?" והשיבו: "לחייבו שתים וכדרב יהודה דאמר: גוי הבא על אביו חייב שתים".

ושם בארו ואמרו: "מסתברא מלתיה דרב יהודה בישראל ובשוגג ולקרבן, והאי דאמר "גוי" לשנא מעליא",

כלומר: שאם שגג באביו - יביא שתי חטאות כמי ששגג בשתי עריות; ואין כן השוגג בזכור דעלמא, שאינו מביא אלא חטאת אחת.