האזהרה שהזהרנו מלשנוא זה את זה, והוא אמרו: "לא תשנא את אחיך בלבבך" (שם, יז).

ולשון ספרא: "לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב, אבל אם גילה לו את השנאה, וידע זה שהוא שונאו - אינו עובר על לאו זה; אבל עובר הוא על "לא תקם ולא תטר" (שם יח). ועובר גם על עשה והוא אמרו: "ואהבת לרעך כמוך" (שם). אבל שנאת הלב - עוון חמור מן הכל.