האזהרה שהזהרנו מלקחת כופר מרוצח בשגגה כדי לפטרו מן הגלות, אלא יגלה בהכרח, מר יתעלה: "ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו" (שם, לב). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בגמרא מכות.