האזהרה שהזהרנו מלהשאיר מוקשים ומכשולים בערינו ובתוך בתינו כדי שלא יאבדו בהם בני אדם, הוא אמרו יתעלה: "ולא תשים דמים בביתך" (דברים כב, ח).

ולשון ספרי:"ועשית מעקה (שם) - מצוות עשה; ולא תשים דמים - מצוות לא תעשה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בריש שקלים ירושלמי ובכמה מקומות בסדר נזיקין.