האזהרה שהזהרנו מלקחת כופר לרוצח במזיד, אלא יהרג בהכרח, הוא אמרו יתעלה: "ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות" (במדבר לה, לא).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במכות.