האזהרה שהזהרנו מלעבוד את הארץ בשנה שביעית, הוא אמרו יתעלה: "שדך לא תזרע" (ויקרא כה, ד).

והעובר על זה - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת שביעית.