האזהרה שהזהרנו מלאסוף את הגרגרים הנופלים מן הכרם בשעת בצירתו, אלא ינחו לעניים, הוא אמרו: "ופרט כרמך לא תלקט" (ויקרא יט, י). וגם זה נתק לעשה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת פאה.