האזהרה שהזהרנו מלהרביע כלאי בהמה, הוא אמרו: "בהמתך לא תרביע כלאים" (ויקרא יט, יט),

ואם הרביע בהמה - לוקה, ובתנאי שירכיב בידו אבר הזכר בנקבה כמכחול בשפופרת,

ובפירוש אמרו בנואפים: עד שיראו כשהם מנאפין ובכלאים: עד שיכניס כמכחול בשפופרת, ואז ילקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ח' מכלאים.