האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה בכלאי בהמה ביחד, והוא אמרו: "לא תחרש בשור ובחמור יחדו" (דברים כב, י).

ואם עשה בהם מלאכה, כגון שחרש בהם או דש או הנהיגם יחד - לוקה, שנאמר 'יחדו' הכוונה בזה שלא יאחדם ביחד בשום מלאכה מן המלאכות.

מן התורה אינו חייב מלקות אלא על שני מינים: שאחד מהם בהמה טהורה והאחר בהמה טמאה כשור וחמור, שאם חרש בהם או משך או הנהיג - לוקה; אבל מדרבנן לוקה על כל שני מינים שיהיו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ח' מכלאים.