האזהרה שהזהרנו מלזרוע תבואה בכרם, וכן שאר ירקות. ומין זה מן הכלאים נקרא: כלאי הכרם, והוא אמרו יתעלה: "לא תזרע כרמך כלאים" (דברים כב, ט).

ולשון ספרי: "לא תזרע כרמך כלאים" - מה אני צריך, והלא כבר נאמר: "שדך לא תזרע כלאים", וזה כולל בלי ספק הכרם והזרעים? אמרו: מלמד שכל המקיים כלאים בכרם - עובר בשני לאווין.

ודע שאין כלאי הכרם אסורים מן התורה אלא בארץ ישראל, והזורעם בארץ ישראל - לוקה מלקות דאוריתא, ובתנאי שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפלת יד.

ומדרבנן אסור לזרעם גם בחוצה לארץ, והזורע בחוצה לארץ חטה ושעורה וחרצן במפלת יד - לוקה מדרבנן. אבל הרכבת אילן לוקין עליה בכל מקום, והאזהרה על כך נכלל בכלל אמרו: "שדך לא תזרע כלאים".

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו במסכת כלאים.