האזהרה שהזהר הנזיר מלגלח, הוא אמרו יתעלה: "תער לא יעבר על ראשו" (במדבר ו, ה).

וגם המגלח ראש הנזיר - לוקה, לפי שמגלח כמתגלח.

ומשיגלח שערה אחת - לוקה.

וכבר נתבארו כל דיני הנזיר במסכתא שחוברה לכך.