האזהרה שהזהרנו מלקחת השיבלים הנופלות בשעת הקצירה, אלא ינחו לעניים, הוא אמרו יתעלה: "ולקט קצירך לא תלקט" (שם).

וגם זה נתק לעשה, כמו שביארנו בפאה. וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת פאה.