האזהרה שהזהרנו מלקצור כל הזרוע, אלא יניח ממנו שארית לעניים בפאת השדה, והוא אמרו יתעלה: "לא תכלה פאת שדך בקצרך" (ויקרא כג, כב).

ולאו זה נתק לעשה, לפי שאם עבר וקצר כל הזרוע, יתן לעניים כשיעור הפאה מן הקציר.

והוא אמרו יתעלה: "לעני ולגר תעזב אתם" (שם) כמו שביארנו במצוות עשה.

והפאה חובה גם לאילן כמו שהיא חובה לשדה.

ומצווה זו חובה מן התורה בארץ ישראל בלבד.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכתא שחוברה לה.