האזהרה שהזהרנו מלאכול שרץ העוף, גון הזבובים והדבורים והצרעין וזולתם מן המינים האלה. והוא אמרו במשנה תורה: "[ו]כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו" (דברים יד, יט).

ולשון ספרי: "וכל שרץ העוף' וכו' - מצוות לא תעשה",

והאוכלם - לוקה.