האזהרה שהזהרנו מלאכול בעלי החיים המתהווים בתוך הזרעים והפרות, משיצאו וירמשו על פני אותו הזרע או אותו הפרי, אפילו מצאנום אחר כך בתוך האוכל - אסור לאוכלם,

והאוכלם - לוקה,

והוא אמרו: "לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם" (שם יא, מב).

ולשון ספרי: "להביא את שפירשו לארץ וחזרו".