האזהרה שהזהרנו מלאכול עוף טמא, הוא אמרו באותם המינים: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו" (שם, יג).

וגם האוכל מהם כזית מבשרם - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו עם השתים שלפניה בפרק ג' מחלין.