האזהרה שהוזהר כהן הדיוט מלהטמא לשאר מתים חוץ מן הקרובים המפרשים בכתוב, והוא אמרו יתעלה: "לנפש לא יטמא בעמיו" (שם כא, א).

והעובר על לאו זה ונטמא לזולת חמישה מתי מצווה - חייב מלקות.

ולאו זה אינו חל על הנשים; בא בקבלה: "בני אהרן' - ולא בנות אהרן".