האזהרה שהוזהר כהן גדול מלהמצא עם מת תחת אהל אחד ואפילו מתי מצווה, כלומר: קרוביו, והוא אמרו: "ועל כל נפשת מת לא יבא" (שם, יא).

ואם נטמא, ואפילו לאביו ולאמו - לוקה.