האזהרה שהזהרו הכהנים מלהכנס למקדש קרועי בגדים, והוא אמרו: "ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו" (שם).

ולשון ספרא: "בגדיכם לא תפרמו - אל תקרעו בגדיכם".

וגם לאו זה נכפל בכהן גדול: "ובגדיו לא יפרם" (שם כא, י).

ודע שכהן גדול אפילו שלא בשעת העבודה אסור לו לקרוע בגדיו על מת שמת לו, ובגלל תוספת זו כפל את הלאו הזה.

ובספרא: "ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם - על מתו, כדרך שבני אדם פורעין ופורמין על מתיהן. כיצד? כהן גדול פורם מלמטן וההדיוט מלמעלן".

וכל מי שעבד ובגדיו קרועים - גם הוא חייב מיתה, לפי שדין פרועי ראש וקרועי בגדים אחד. אבל הכניסה למקדש במצב זה הרי היא בלאו. וכהן גדול בלבד אסור לו לעולם לפרוע ולפרום אפילו לא נכנס למקדש, וזהו החלוק שבינו ובין כהן הדיוט בזה.