האזהרה שהזהרנו מלאכול חטאת ואשם חוץ לעזרה ואפילו הכהנים, הוא אמרו כאן בפסוק זה: "בקרך וצאנך" כאילו אמר: לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך בקרך וצאנך.

ובא הפירוש: "בקרך וצאנך" - לא בא הכתוב אלא לאוכל חטאת ואשם חוץ לקלעים שהוא עובר בלא תעשה, וזה לוקה. וכן גם אוכל קודשים קלים חוץ לחומה לוקה, כמו שנתבאר בגמרא מכות, לפי שאוכל כל דבר חוץ למקום אכילתו "לא תוכל לאכול בשעריך" קרינא ביה. וזכור זאת.