האזהרה שהזהרנו מלשאול בעל אוב ומלבקש ידיעה ממנו, הוא אמרו יתעלה: "לא ימצא בך וגו' ושאל אוב" (שם). והעובר על לאו זה, כלומר: השואל בעל אוב - אינו חייב מיתה, אבל דבר זה אסור.