האזהרה שהזהרנו מלרשום בגופנו בצבעי הכחול והסקרא וזולתם, דרך שעושים עובדי עבודה כמפרסם אצל הקבטים עד היום. והאזהרה על כך, הוא אמרו יתעלה: "וכתבת קעקע לא תתנו בכם" (ויקרא יט, כח);

העובר על לאו זה - חייב מלקות,

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מסכת מכות.