האזהרה שהזהרנו מלדרוש ידיעה מן המתים, כפי מה שמדמים אותם שהם מתים באמת, אף על פי שהם אוכלים ומרגישים - שמי שעושה כך ולובש כך יבואהו המת בשנתו ויגיד לו מה שישאל עליו. והוא אמרו יתעלה: "לא ימצא בך וגו' ודרש אל המתים" (דברים שם).

ובגמרא סנהדרין: "דרש אל המתים - זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טמאה";

והעובר על לאו זה - חייב מלקות.