האזהרה שהזהרנו מלחבור, הוא שיאמר דברים שמדמה שהם מועילים לכך וכך, ומזיקיים לכך וכך. והוא אמרו יתעלה: "לא ימצא בך וגו' וחבר חבר" (דברים יח, י-יא).

ולשון ספרי: "חובר חבר - אחד חובר את הנחש ואחד חובר את העקרב", כלומר: האומר עליהם דברים כדי שלא יעקצוהו לפי דמיונו. או שאומרם על מקום העקיצה כדי להשקיט הכאב;

והעובר על לאו זה - לוקה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בפרק ז' משבת.