האזהרה שהזהרנו מכל מעשה הכשפים, הוא אמרו יתעלה: "לא ימצא בך וגו' ומכשף" (דברים יח, י);

העובר על לאו זה - חייב סקילה אם הוא מזיד, וחטאת קבועה אם הוא שוגג. אמר יתעלה: "מכשפה לא תחיה" (שמות כב, יז)

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין.