האזהרה שהזהרנו מלהסית, היינו שיקרא אחד מישראל לעבוד עבודה זרה, וזהו הנקרא: מסית, כמו שביארנו לעיל. והלאו על זה הוא אמרו יתעלה במסית: "ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך" (שם);

העובר על זה, והוא המפתה אדם מישראל - חייב סקילה. כמו שאמר הכתוב: "כי הרג תהרגנו" (שם שם, י). והאדם שהמסית רצה שיתפתה לו - הוא אשר ראוי שיהרגנו, כמו שבאר יתעלה ואמר: "ידך תהיה בו בראשונה להמיתו" (שם).

ולשון ספרי: "מצווה ביד המוסת להרגו".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין.