האזהרה שהזהרנו מלעשות אבנים מוכנות להשתחות עליהן, פילו אותה ההשתחוויה היא לה' יתעלה. וגם זאת כדי שלא להתדמות לעובדי פסילים, לפי שכך היו עושים אבנים מצוירות משוכללות בעשייתן לפני הפסילים, ועליהן היו משתחווים לאותו הפסל.

ואמר יתעלה: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה" (ויקרא כו, א),

והעובר על לאו זה - חייב מלקות.

ולשון ספרא: "לא תתנו בארצכם - בארצכם אין אתם משתחוים על האבנים, אבל משתחוים אתם על האבנים בבית המקדש".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בגמרא מגילה.