האזהרה שהזהרנו ממעשה הידעוני, וגם הוא מין ממיני עבודה זרה, והוא: שיקח עצם עוף ששמו ידוע וישים אותו בפיו ויקטר בקטרת ויאמר דברים ויעשה מעשים עד שיהיה במצב הדומה למצב המתעלף ותבואהו תרדמה וידבר עתידות.

אמרו: "ידעוני - מניח עצם ידוע בפיו והוא מדבר מאליו". ובא הלאו על עניין זה בלשון זה: "אל תפנו אל האבת ואל הידענים" (שם). ואל תחשוב שזה לאו שבכללות - בכל אחד מהם סקילה וכרת למזיד. והוא אמרו יתעלה: "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו" (שם כ, כז).

ולשון ספרי: "לפי שהוא אומר 'איש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני', עונש שמענו אזהרה לא שמענו - תלמוד לומר אל תפנו אל האבת ואל הידעונים" (שם יט, לא);

וגם העובר על לאו זה בשוגג - חייב חטאת קבועה. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין.