הציווי שנצטווינו להלקות בשוט את העוברים על מצוות מסוימות, והוא אמרו יתעלה: "והפילו השפט והכהו לפניו" (דברים כה, ב).

ובהזכירנו מצוות לא תעשה נעיר על אותן המצוות שהעובר עליהן חייב מלקות.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת מכות.