הציווי שנצטווינו להימול, הוא אמרו יתעלה: לאברהם: "המול לכם כל זכר" (בראשית יז, י). ובפרוש הודיעה התורה על הכרת למבטל מצוות עשה זו. והוא אמרו יתעלה: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה וגו'" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק יט משבת ופ"ד מיבמות.

ואין האשה מצווה על מילת בנה כמו שהאב מצווה על כך, כמו שנתבאר בקדושין.