הציווי שנצטווינו בדין המפתה, והוא אמרו יתעלה: "וכי יפתה איש בתולה" (שמות כב, טו).

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בפרק ג' ופרק ד' מכתובות.