הציווי שנצטווינו שישא היבם אשת אחיו אם מת ולא הניח זרע, והוא אמרו יתעלה: "יבמה יבא עליה" (דברים כה, ה). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיחדת לה, כלומר מסכת יבמות.