הציווי שנצטווינו להבדיל שש ערי מקלט, תהיינה מוכנות למכה נפש בשגגה, ושמתקנים את הדרך אליהן ומישרין אותה, ולא יניחו בה דבר המעכב את הבורח מלרוץ. והוא אמרו יתעלה: "תכין לך הדרך ושלשת את גבול-ארצך" (שם יט, ג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בסנהדרין ומכות ושקלים וסוטה. וכבר הזכרנו אומרם: "ערי מקלט אין נוהגות אלא בארץ".