הציווי שנצטווינו לשמוע קול שופר ביום אחד בתשרי, הוא אמרו עליו: "יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כט, א). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ראש השנה. ואין הנשים חייבות בה.