הציווי שנצטווינו לשבות ביום אחד בתשרי, הוא אמרו: "בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון" (שם שם, כד). וכבר קדם לך לשונם באמרם: "האי שבתון - עשה הוא".