הציווי שנצטווינו לשבות ביום זה מן המלאכות והעבודות, הוא אמרו: "שבת שבתון היא לכם" (שם).

וכבר ביארנו כמה פעמים אמרם: "האי שבתון - עשה הוא".