הציווי שנצטווינו לצום בעשרה בתשרי, הוא אמרו יתעלה: "תענו את נפשתיכם" (שם טז, כט).

והפירוש בספרא: "תענו את נפשתיכם - עינוי שהוא אבית הנפש. ואיזהו? זה אכילה ושתיה".

וכן בא בקבלה, שהוא אסור ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיט המטה, ושצריך לשבות מכל הפעולות האלה, שכן נאמר: "שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשתיכם" (שם שם, לא), כאילו אמר, שחובה בו השביתה המיוחדת למלאכות ולעבודה, והשביתה המיוחדת להזנת הגוף וקיומו - לפיכך אמר: 'שבת שבתון'.

ולשון ספרא: "מניין שיום הכיפורים אסור ברחיצה ובסיכה ובתשמיש המטה? תלמוד לומר: שבת שבתון", כלומר: השבת כל אלו כדי שיושג העינוי.