הציווי שנצטווינו לשבות ביום הראשון של חג הסכות, הוא אמרו: "ביום הראשון מקרא קודש" (שם כג,לה).