הציווי שנצטווינו לאכול מצה בליל ט"ו בניסן, בין שיש כבש הפסח ובין שאין, הוא אמרו יתעלה: "בערב תאכלו מצת" (שם יב, יח). ובפרוש אמרו: "בערב תאכלו מצת - הכתוב קבעו חובה",

וכבר נתבאר בפסחים, שאכילת מצה בלילה הראשון - חובה; מכאן ואילך - רשות. וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת פסחים.