הציווי שנצטווינו להפריש את הבכורים ולהביאם למקדש, וא אמרו יתעלה: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" (שמות כג, יט).

ופשוט, שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, ואינם באים אלא מפירות ארץ ישראל וסוריא ועבר הירדן ומשבעת המינים בלבד.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת בכורים. ושם נתבאר שהם, כלומר: הבכורים, נכסי כהן.