הציווי שנצטווינו בערכי שדות, הוא אמרו יתעלה: "ואם משדה אחזתו וגו' (שם שם, טז); ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו וגו'" (שם שם, כב). ודן בשדה אחזתו "והיה ערכך לפי זרעו וגו'" ובשדה מקנתו "וחשב לו הכהן את מכסת הערכך".

וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו כולם בשלמות במסכת ערכים.

ואל יחשוב החושב, שארבעת סוגי ערכים אלו יש ביניהם שיתוף המחייב שימנו כמצווה אחת - אלא הן ארבע מצוות: לכל אחת מהן דין שאינו באחרת, אבל שם 'ערך' כוללם על דרך שיתוף השם. לכן אין למנות מיני הערכים כלם כמצווה אחת, כמו שאין אנו מונים מיני הקורבנות כלם כמצווה אחת. וזה ברור כשנתבונן.