הלכות תמורה - הקדמה

הלכות תמורה יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) שלא ימיר בהמה בבהמה (ב) שתהיה התמורה קודש אם המיר (ג) שלא ישנה הקדשים מקדושה לקדושה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: