בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

פעמיי, הכן באמרתך; ואל תשלט בי, כל אוון (תהילים קיט,קלג).

ספר חמישי והוא ספר קדושה

הלכותיו שלוש, וזה הוא סידורן: הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, הלכות שחיטה.