בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

שאלו, שלום ירושלים; ישליו, אוהבייך (תהילים קכב,ו).

ספר שמיני והוא ספר עבודה

הלכותיו תשע, וזה הוא סידורן: הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה.