בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

תהי ידך, לעוזרני: כי פיקודיך, בחרתי (תהילים קיט,קעג).

ספר שביעי והוא ספר זרעים

הלכותיו שבע, וזה הוא סידורן: הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מעשרות, הלכות מעשר שני ונטע רבעי, הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, הלכות שמיטה ויובל.