בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט,קיא).

ספר שלישי והוא ספר זמנים

הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תענייות, הלכות מגילה וחנוכה.