בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

נדבות פי, רצה נא ה'; ומשפטיך למדני (תהילים קיט,קח).

ספר שישי והוא ספר הפלאה

הלכותיו ארבע, וזה הוא סידורן: הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים.