בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

מה אהבתי, תורתך; כל היום, היא שיחתי (תהילים קיט,צז).

ספר שני והוא ספר אהבה

הלכותיו שש, וזה הוא סידורן: הלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה.